Sluit Logo DX Solutions

Privacy verklaring

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van “BVBA DX-SOLUTIONS”  (hierna genoemd “DX-SOLUTIONS”, “wij” of “ons”). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons.

 

Huidige privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze website https://dx-solutions.be (hierna genoemd de “Website”) en (ii) alle (commerciële) relaties tussen DX-SOLUTIONS en haar klanten, suspecten, prospecten en business partner. 

 

Deze privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die DX-SOLUTIONS verzamelt, alsook over de wijze waarop DX-SOLUTIONS deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

 

DX-SOLUTIONS wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, te weten de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens alsook met de omzetting van deze Europese Verordening in de Belgische wetgeving, welke op 5 september 2018 van kracht werd en welke de Belgische privacywet van 1992 opheft.

 

Het bezoeken van de Website, het beroep doen op de diensten van DX-SOLUTIONS, het inschrijven op de nieuwsbrief, het inschrijven voor een seminarie, webinar, event, et. impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop DX-SOLUTIONS uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

 

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de legal disclaimer en cookie policy van DX-SOLUTIONS.

 

I. Soorten persoonsgegevens

DX-SOLUTIONS kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken: 

 • Naam  
 • Voornaam  
 • Emailadres 
 • Accountnaam 
 • Wachtwoord  
 • Telefoonnummer (vast en/of gsm) 
 • Klantennummer 
 • Aanspreektitel 
 • Fax 
 • Bedrijfsnaam 
 • Bedrijfsadres  
 • Communicatievoorkeur 
 • Inloggegevens  
 • Gedragsmonitoring  
 • Alle persoonsgegevens vervat in het vrije veld van het contactformulier  
 • Alle andere persoonsgegevens vrijwillig overgedragen aan DX-SOLUTIONS (bv. tijdens correspondentie) 
 • Aanvullen: Zie lijst CRM 

 

DX-SOLUTIONS verzamelt tevens automatisch anonieme informatie  betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal DX-SOLUTIONS, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat DX-SOLUTIONS toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website.

 

II. Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij of in het kader van: 

 • Bezoek van de Website 
 • Een samenwerking met DX-SOLUTIONS 
 • Demo aanvraag 
 • Correspondentie met en uitgaande van DX-SOLUTIONS 
 • Het opvragen van een offerte 
 • Het invullen van het contactformulier op de Website 
 • Het inschrijven op de nieuwsbrief (al dan niet via de Website) 
 • Het gebruik dat u maakt van de diensten van DX-SOLUTIONS, al dan niet middels de Website, en al dan niet via een mobiel apparaat 
 • Het inschrijven voor webinars, events, seminars, etc. 
 • Het uitwisselen van business cards 
 • Interactie via social media, email, telefoon 
 • Uw aanwezigheid op een beurs, webinar, event, seminar, etc. 

De door DX-SOLUTIONS verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

 

Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is (soms) een voorwaarde om te kunnen genieten van bepaalde diensten (e.g. om in te schrijven op nieuwsbrieven, om deel te nemen aan bepaalde activiteiten en events). Hierbij wordt aangegeven welke gegevens verplicht in te vullen zijn en welke optioneel zijn.

 

III. Gebruik persoonsgegevens 

DX-SOLUTIONS kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:  

 • De uitvoering van een overeenkomst met DX-SOLUTIONS (incl. de opvolging daarvan) 
 • Follow-up na een meeting 
 • De opmaak van een offerte (en het versturen ervan)  
 • Het beantwoorden van vragen (al dan niet gesteld via contactformulier) 
 • De aanmaak van een (demo-)account en de bevestiging daarvan 
 • Het leveren van support/bijstand (bv. bij problemen) 
 • Bevestiging van inschrijving voor een webinar, seminar, event, etc. 
 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen 
 • Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur en – desgevallend – op grond van uw expliciete goedkeuring 
 • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken 
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website 
 • Het verzenden van nieuwsbrieven 
 • Statistische doeleinden  

  De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval: 

 • U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden 
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met DX-SOLUTIONS of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen 
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op DX-SOLUTIONS rust 
 • De verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen 
 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang  
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van DX-SOLUTIONS of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en uw fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (met name wanneer u minderjarig bent) 

IV. Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden 

DX-SOLUTIONS zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van de uitvoering van de overeenkomst en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot het leveren van diensten aan DX-SOLUTIONS (i.e. in kader van onderaanneming) en in kader van cloudopslag, communicatie, solvabiliteitscontrole). In dit kader zullen uw persoonsgegevens mogelijks openbaar gemaakt worden aan externe consultants, softwareleveranciers, cloud partner, financiële instellingen.

 

Indien het noodzakelijk is dat DX-SOLUTIONS in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

 

Onverminderd voorgaande, is het evenwel mogelijk dat DX-SOLUTIONS uw persoonsgegevens openbaar maakt: 

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer DX-SOLUTIONS hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van de rechten van DX-SOLUTIONS. 
 • Wanneer DX-SOLUTIONS of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens die DX-SOLUTIONS heeft verzameld, één van de overgedragen activa zal zijn. 

 

In alle overige gevallen zal DX-SOLUTIONS uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, die de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conforme behandeling van uw persoonsgegevens. 

 

V. Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens 

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, die ofwel (i) de standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’ zal bevatten, ofwel (ii) passende waarborgen bieden door enig ander mechanisme op grond van de Privacy Wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens

 

VI. Opslag persoonsgegevens 

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere regelgeving, bewaart DX-SOLUTIONS uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in deze Privacy Verklaring onder ‘III. Gebruik persoonsgegevens’.

 

VII. Uw privacy rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten: 

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens; 
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;  
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’) (DX-SOLUTIONS wijst u er in dit kader wel op dat bepaalde diensten niet meer toegankelijk zullen zijn of verstrekt kunnen worden, indien u bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens schrapt of laat schrappen); 
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;  
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens; 
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met [[email protected]] of het formulier voor de uitoefening van uw privacy rechten in te vullen en aan DX-SOLUTIONS te bezorgen via e-mail of per post. 

 

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld formulier. Bovendien kunt u steeds via uw account uw persoonsgegevens die u diende mee te delen bij de aanmaak van uw account, verifiëren, updaten, en/of wijzigen.

 

Wilt u geen nieuwsbrieven of informatie over de diensten van DX-SOLUTIONS meer ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke geautomatiseerde email van DX-SOLUTIONS. 

 

VIII. Beveiliging persoonsgegevens

DX-SOLUTIONS verbindt er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.  DX-SOLUTIONS zal alle persoonsgegevens die zij heeft verzameld, bewaren in de cloud met datacenters in de EU en, desgevallend, op de hardware van het personeel van DX-SOLUTIONS.  Niettegenstaande (i) het veiligheidsbeleid van DX-SOLUTIONS, (ii) de controles die zij uitvoert en (iii) de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat DX-SOLUTIONS in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen.   Tot slot zal de veiligheid van uw account ook mee afhangen van de geheimhouding van uw wachtwoord en andere accountinformatie. DX-SOLUTIONS zal nooit vragen om uw wachtwoord en evenmin zal u ertoe gehouden zijn om dit zelf mee te delen. Wanneer u uw wachtwoord toch aan een derde hebt meegedeeld, zal deze derde via uw wachtwoord toegang verkrijgen tot uw account en uw persoonsgegevens. In dat geval bent u zelf aansprakelijk voor de handelingen die gesteld worden door het gebruik dat gemaakt wordt van uw account. DX-SOLUTIONS raadt u dan ook ten stelligste aan om uw wachtwoord onmiddellijk te wijzigen wanneer u vaststelt dat iemand toegang heeft tot uw account, en meteen contact op te nemen met DX-SOLUTIONS. 

 

IX. Update Privacy Verklaring 

DX-SOLUTIONS is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Websites en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

 

X. Verwijzingen naar andere websites 

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. DX-SOLUTIONS draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de Privacy Wetgeving handelen. 

 

XI. Contacteer DX-SOLUTIONS 

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop DX-SOLUTIONS uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren: 

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop DX-SOLUTIONS deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop DX-SOLUTIONS uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.