Sluit Logo DX Solutions

Algemene voorwaarden

1. Toepassing algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met DX SOLUTIONS BV, met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Spinnerijstraat 130.8, KBO nr. 0808.107.097 (hierna “DX”), niettegenstaande strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van DX te hebben aanvaard. De persoon die een bestelling plaatst, wordt geacht de opdrachtgever te zijn en staat borg voor de uitvoering van de overeenkomst door de klant.


2. Diensten van DX
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst biedt DX haar diensten aan in regie tegen de dag- en uurprijzen bepaald in de offerte, die jaarlijks worden geïndexeerd o.g.v. de Agoriaindex. De in de offerte opgegeven leveringstermijn is indicatief en niet bindend voor DX. Iedere raming van de kostprijs van de prestaties die door DX moeten worden uitgevoerd, is louter informatief.


3. Verplichtingen van de klant
De klant verbindt zich ertoe de nodige (volledige en juiste) informatie aan DX te bezorgen en alle medewerking en overleg te verlenen nodig om de diensten naar behoren te kunnen uitvoeren. De klant staat in voor de vereiste software en hardware omgeving en dient over de nodige licenties te beschikken. De klant is steeds zelf verantwoordelijk voor zijn hardware en voor het verzamelen, de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens en de inbreng ervan op aangepaste gegevensdragers. De klant dient zelf in te staan voor de veiligheid van het systeem door het nemen van een fysieke kopie van de programma’s en de gegevens en deze afzonderlijk te bewaren.

 

Indien de klant DX vraagt bepaalde opdrachten te vervullen betreffende software van derden, staat de klant ervoor garant dat deze de vereiste toestemming en/of gebruiksrechten heeft om DX deze opdrachten te laten vervullen. Indien de klant beroep doet op de hostingdiensten van DX om een website of een applicatie aan te bieden, verbindt hij zich ertoe alle toepasselijke wetgeving (o.a. inzake intellectuele rechten, geheimhouding, consumentenbescherming, elektronische handel, verkoop op afstand en bescherming van persoonsgegevens) correct na te leven. De klant zal DX vrijwaren tegen elke vordering van een derde partij gesteund op een (beweerdelijke) inbreuk op één van bovenvermelde verbintenissen.


4. Betalingsmodaliteiten
Alle door DX meegedeelde prijzen zijn in EURO en exclusief BTW. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van DX. Bij gebreke aan vermelding van een vervaldag, is de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. Indien een factuur niet integraal wordt betaald op de vervaldag zijn van rechtswege vanaf de vervaldag tot aan de betaling intresten verschuldigd aan 10% per jaar, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 EUR. Bovendien heeft DX het recht de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald.

 

Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Alle bestelde goederen of diensten blijven eigendom van DX tot aan de volledige betaling van de koopprijs door de klant.


5. Garanties
DX neemt de middelenverbintenis op zich om software te ontwikkelen en/of (hosting)diensten te leveren volgens de regels van de kunst. Alle verbintenissen van DX zijn slechts inspanningsverbintenissen. De ontwikkelde software en/of de (hosting)diensten worden aan de klant echter geleverd ‘as is’. De feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software, met inbegrip van servers en ondersteunende software voor hosting)) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. DX kan niet aansprakelijk worden gesteld voor bugs, computervirussen en malware.

 

De door DX ontwikkelde software wordt als geaccepteerd door de klant beschouwd van zodra deze wordt geïnstalleerd in de productieomgeving van de klant. Diensten (m.i.v. hostingdiensten) worden als aanvaard beschouwd, indien zij niet tijdig overeenkomstig artikel 6 worden geprotesteerd. Indien de klant via DX producten, software of diensten van derden zou aankopen, geeft DX aan de klant geen andere garanties dan diegene die de derde effectief zelf geeft. Zulke producten en eventuele bijkomende diensten zijn steeds onderworpen aan de licentievoorwaarden en de onderhoudsvoorwaarden van de derde leverancier. Indien DX een analyse heeft verricht die door een andere softwareleverancier van de klant wordt geïmplementeerd voor de klant, aanvaardt DX geen aansprakelijkheid voor deze implementatie. DX verleent in ieder geval slechts garantie indien het gebrek conform artikel 6 aan DX werd meegedeeld


6. Klachten – protest van de factuur
Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan DX te worden bezorgd binnen een termijn van 8 (acht) dagen vanaf de levering voor diensten en vanaf factuurdatum voor facturen. Bij afwezigheid van tijdig protest zijn de geleverde software, dienst of facturen definitief aanvaard en is betaling integraal verschuldigd. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat DX in staat is adequaat te reageren. Indien de klacht correct, tijdig en terecht is, heeft DX het recht om deze klacht naar eigen goeddunken te remediëren. Als blijkt dat de klacht niet ten laste is van DX, dan heeft DX het recht de onderzoeksprestaties door te rekenen aan de klant.


7. Aansprakelijkheid
DX kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelde(n), behoudens ingeval van bedrog. DX zal nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade, zoals bvb. verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, schade aan de reputatie of aan machines of verlies van data, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van DX of haar aangestelde(n). De totale aansprakelijkheid van DX zal in ieder geval nooit meer bedragen dan de prijs door de klant aan DX betaald voor de software of de dienst die aanleiding gaf tot het schadegeval, met een maximum van 5.000,00 (vijfduizend) euro.

 

Enige aansprakelijkheid van DX ontstaat in ieder geval slechts indien (i) de klant, DX schriftelijk in gebreke stelt conform artikel 6, (ii) DX een redelijke termijn verleent om de tekortkoming te herstellen, (iii) DX ook na die termijn in gebreke blijkt het gebrek te herstellen en (iv) de klant maatregelen treft waardoor de schade zoveel mogelijk beperkt wordt. DX is niet aansprakelijk voor fouten te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant, wijzigingen aangebracht door de klant of derden, foutief of niet toegelaten gebruik of storingen in de hardware en/of software. DX aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (gebreken in) de producten en/of diensten van derden.

 

Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij DX bevinden, worden er bewaard op risico van de klant. DX aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de website(s) of applicatie(s) van de klant die zou(den) worden aangeboden via de hostingdiensten van DX. DX houdt zich het recht voor prompt alle informatie te verwijderen en/of de toegang ertoe onmogelijk te maken, zodra DX kennis krijgt van het (zelfs) mogelijks onwettelijke karakter van de activiteit die de klant voert of van de informatie die zij via de website of applicatie verspreidt.


8. Intellectuele eigendomsrechten
Van zodra de facturen integraal zijn betaald, verkrijgt de klant een niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruikslicentie op het geheel van de door DX ontwikkelde maatsoftware om deze software te gebruiken voor de interne bedrijfsdoeleinden van de klant. Deze licentie geldt voor de duur van de rechten en voor de gehele wereld. Het is de klant verboden om sublicenties aan derden toe te kennen, maatsoftware aan derden ter beschikking te stellen, mee te delen, te gebruiken ten behoeve van derden of te commercialiseren. De klant zal de intellectuele eigendomsrechten van DX in de software of diensten van DX te allen tijde respecteren en beschermen en DX onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden waarvan hij kennis neemt.

 

Indien de door DX geleverde software ook software van derden (m.i.v. open source software) omvat, is het gebruik ervan onderworpen aan de licentievoorwaarden van die derde. Indien een derde beweert dat een door DX geleverde software of product een inbreuk uitmaakt op zijn rechten, heeft DX het recht naar eigen goeddunken te beslissen om (i) deze beweringen te weerleggen, (ii) de software of het product aan te passen of (iii) de software of het product terug te nemen van de klant mits terugbetaling van een deel van de prijs. In de mate de klant aan DX zelf materiaal aanreikt zoals software, afbeeldingen, tekst, enz., voor opname in de te ontwikkelen software, garandeert de klant dat dit materiaal geen inbreuk maakt op rechten van derden. De klant vrijwaart DX hieromtrent.


9. Broncode
DX behoudt de volle eigendom over de broncode. Zo de broncode aan de klant wordt overgemaakt, zal de klant erop toezien dat derden die toegang krijgen tot deze broncode, deze broncode of onderdelen ervan niet kunnen aanwenden voor derden. Ingeval de klant aanpassingen aan de broncode zou uitvoeren, zal zij DX hiervan per e-mail op de hoogte brengen.


10. Beëindiging van de samenwerking
Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie (zoals de niet-betaling van de facturen van DX op vervaldag) en die niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft DX het recht om de samenwerking met onmiddellijke ingang te beëindigen. Bij beëindiging zal de klant alle door DX ontwikkelde software en geleverde producten en diensten betalen, alsook de kosten die DX moet maken als gevolg van deze beëindiging, meer een schadevergoeding.


11. Confidentialiteit, niet-concurrentie en niet-afwerving
De klant verbindt zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij van DX verneemt, zelfs na de beëindiging van de samenwerking met DX, confidentieel te behandelen en niet tot eigen voordeel te gebruiken. De klant verbindt zich ertoe om tijdens de duur van deze samenwerking en gedurende twaalf maanden na de beëindiging ervan, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks en in geen enkele hoedanigheid, (i) op het Belgisch grondgebied activiteiten te ontwikkelen of handelingen te stellen die concurrerend zijn met deze van DX en (ii) werknemers en/of medewerkers van DX te zullen aanwerven. Ingeval van inbreuk, zal de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 50.000 EUR per inbreuk aan DX. DX behoudt zich evenwel het recht voor een hogere schadevergoeding te vorderen indien haar werkelijk geleden schade hoger is.


12. Verwerking persoonsgegevens
DX verwerkt de persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen met het oog op ‘klantenbeheer’, i.e. om met de klant in contact te treden met betrekking tot de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering met betrekking tot hun gegevens. Bij het leveren van hostingdiensten bestaat de mogelijkheid dat DX persoonsgegevens verwerkt in opdracht van de klant. In dit geval treedt DX slechts op als verwerker en is de klant de voor de verwerking verantwoordelijke. DX handelt hier uitsluitend overeenkomstig de instructies van de klant en verbindt zich ertoe de toepasselijke regelgeving inzake privacy na te zullen leven. Om de door de klant ter beschikking gestelde persoonsgegevens maximaal te beschermen, past DX binnen de grenzen van het redelijke een beleid, regels en beveiligingstechnieken toe geheel in overeenstemming met de geldende wetgeving. De veiligheidsmaatregelen die DX neemt, strekken tot het voorkomen van elke onbevoegde toegang, ieder onjuist gebruik of ongewenste openbaarmaking, onbevoegde wijziging en onwettige vernietiging of elk onopzettelijk verlies.


13. Referentie
De klant gaat ermee akkoord dat hij wordt opgenomen in het referentieportfolio van DX.


14. Overmacht
Overmachtssituaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen, ziekte of ernstige familiale omstandigheden, en andere onverwachte gebeurtenissen waarover DX geen controle heeft, bevrijden DX, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.


15. Nietigheid
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of onafdwingbaar, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen DX en de klant de nietige of onafdwingbare bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de bepaling zoveel mogelijk benadert.


16. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank
Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van DX. Elk geschil m.b.t. het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van de samenwerking zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Gent (afdeling Gent).